A közlöny Online kiadása

ArchívumLegújabb számKülönszámok


Kezdőlap
Köszöntő
Szerkesztőség
Szerkesztőbizottság
Impresszum
Alapító okirat
Szerzőink figyelmébe
Kapcsolat

 

 


   Szerzőink figyelmébe

  • Publikációk megjelenésének feltételei:

A lap lehetőséget biztosít max. 40 ezer leütés (egy szerzői ív) terjedelemben - a rovatoknál megnevezett témakörökben - tanulmányok, szakcikkek megjelentetésére.

A cikknek tartalmaznia kell a címet magyarul és angolul, max. 15 soros rezümét (abstract) magyar és angol nyelven, 4-5 kulcsszót magyarul és angolul, valamint lábjegyzetben a szerző ORCID azonosítóját.

ORCID azonosító az orcid.org weblapon lehet igényelni, a regisztráció kb. 2 percet vesz igénybe!

 A cikkek és a kísérő dokumentumok beküldése elektronikus formában CD-n minimum MS Word 6.0 szerkesztésben a postai címre, vagy e-mail-ben
kovacs.zoltan@uni-nke.hu vagy kovacs.tibor@uni-nke.hu címre lehetséges.

A megjelentetésre szánt cikkek csak a szerzők eddig máshol még meg nem jelent, saját önálló (társszerzők esetében közös) írásműveik lehetnek. Az írásművekben lévő idézeteknek meg kell felelniük a hatályos 1999. évi LXXVI. szerzői jogról szóló törvénynek. A megjelentetésre szánt írásművek csak nyílt (nem minősített) információkat és adatokat tartalmazhatnak. Ezek minősített voltát a szerkesztőbizottság nem vizsgálja, ennek felelőssége a cikk szerzőjét terheli.

A szerkesztőbizottság a megjelentetésre szánt írásműveket lektoráltatja. A szerkesztőbizottság fenntartja a jogot, hogy a megjelentetésre szánt írásművet - külön indoklás nélkül - megjelenésre alkalmatlannak ítélje. Az ilyen cikkeket nem küldi vissza, és nem őrzi meg.

A kiadványban lehetőség van angol nyelvű cikkek megjelentetésére. Az angol nyelven megjelentetésre szánt írásművek nyelvi lektorálása a szerzőt terheli.

A megjelent publikációk "html" és "pdf" formátumban 5 évig érhetők el on-line formában. Ezt követően a cikkek DVD-ROM-on kerülnek archiválásra, és a NKE Egyetemi Könyvtárában férhetők hozzá. Az on-line archívumban továbbra is megtalálhatók az addig megjelent cikkek dátum, szerző, cím és rezümé szerinti rendszerezésben. Az on-line folyóirat archiválása az Országos Széchenyi Könyvtár Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázisában (http://epa.oszk.hu/) is megtörténik.

  • Szerzői és lektori díjak:

A Műszaki Katonai Közlöny c. on-line folyóirat non-profit kezdeményezés, ezzel kapcsolatban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara valamint a Magyar Hadtudományi Társaság Műszaki szakosztálya gazdasági tevékenységet nem folytat. A megjelentetésre szánt írásművek szerzői lemondanak a szerző díjakról, és hozzájárulnak a cikkeik archívumban való megőrzéséhez. A szerkesztőbizottság által - a megjelentetésre szánt írásművek lektorálására - felkért személyek lemondanak a lektori díjról, számukra anyagi ellenszolgáltatás nem jár.

 

  • Copyright átruházási nyilatkozat

Az alább megjelölt cikk copyright jogait az alább megnevezett szerző vagy szerzői kollektíva átruházza a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karára és a Magyar Hadtudományi Társaság Műszaki szakosztályára, ha és amikor a cikket közlésre elfogadják. A copyright jogok magukban foglalják a cikk sokszorosításának és terjesztésének jogait beleértve a fotografikus, elektronikus vagy bármely más hasonló technikával történő másolás, ill. a fordítás jogát is.

  • Kézirat publikációs céllal történő benyújtása

  • Műszaki Katonai Közlöny cikk minta           

Impresszum

Kapcsolat E-mail NKE HHK KMDI HDI

© MKK 2012